Φαίνονται όλες οι αλλοιώσεις από HPV ;

Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι συνήθως εμφανή στην εξέταση με γυμνό μάτι. Τα οξυτενή κονδυλώματα, που είναι κατά κανόνα καλοήθη, προκαλούνται συνήθως από τους HPV χαμηλού κινδύνου (στο 90% των περιπτώσεων προκαλούνται από τους τύπους 6 και 11).

Οι περισσότερες, όμως, αλλοιώσεις, που προκαλούνται στο δέρμα και στους βλεννογόνους από HPV (χαμηλού ή υψηλού κινδύνου), δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και λέγονται υποκλινικές (επειδή δεν είναι ορατές στην απλή κλινική εξέταση). Εντοπίζονται μόνο με τη βοήθεια του κολποσκοπίου.

Τέλος, στη σπάνια περίπτωση, που μετά από πολλά χρόνια μια ενεργός λοίμωξη από HPV υψηλού κινδύνου εξελιχθεί σε καρκίνο, γίνεται πλέον κλινικά εμφανής.

Στον πίνακα, που ακολουθεί, αναγράφονται οι διαφορετικές αλλοιώσεις, που προκαλούνται από τις δύο μεγάλες κατηγορίες HPV στο κατώτερο γεννητικό σύστημα.

Πίνακας. Οι γεννητικοί τύποι των HPV και οι αλλοιώσεις που προκαλούν στο κατώτερο γεννητικό σύστημα.
Χαμηλού κινδύνου
(6, 11 κ.λπ.)
Οξυτενή κονδυλώματα.
Υποκλινικές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις,
που κατά κανόνα υποχωρούν και
δεν εξελίσσονται σε προκαρκινικές.
  
Υψηλού κινδύνου
(16, 18 κ.λπ.)
Υποκλινικές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις.
Συνήθως υποχωρούν.
Υπάρχει, όμως, μικρή πιθανότητα
να εξελιχθούν σε προκαρκινικές αλλοιώσεις και
διηθητικό καρκίνο.